BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN
BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ
Đại Chánh (Taisho) vol. 12, no. 368
Hán dịch: Cầu-na-bạt-đà-la
Phiên âm & lược dịch điện tử: Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
Việt dịch: Thích Nữ Chơn Tịnh (08-2007)
Biên tập : Thích Phước Nghiêm

tải sách tại đây:

bat-nhat-thiet-nghiep-chuong-than-chu-t0368

By admin