Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng
Đại Chánh Tập 8, Số 250-255, 257
Hán dịch: Cưu Ma La Thập, Huyền Trang,
Pháp Nguyệt, Bát Nhã,
Trí Tuệ Luân, Pháp Thành và Thí Hộ
Phiên âm & Việt dịch: Nguyên Tánh (8/2009)

Tải sách tại đây:

bay-ban-tam-kinh-trong-dai-tang

By admin