CHÁNH NIỆM CƠ BẢN của Thiền sư: henepola Gunaratana được Dịch Việt: Lương Thanh Bình. Chương 13:  Chánh Niệm trong Chánh niệm là phiên dịch từ ngôn ngữ tải sách về tại đây:

chanhniem-gunaratana

By admin