Dành cho bạn nào tu tập tịnh độ đầy đủ kinh sách vô lượng thọ bản chú giải đúng nhất nha. Mọi người tu tập và đọc chú giải để hiểu chân thật về kinh nha

tải tại đây:

VÔ LƯỢNG THỌ KINH

Chu-Giai-Kinh-Vo-Luong-Tho-Cu-Si-Hoang-Niem-To

chu-giai-kinh-phat-thuyet-dai-thua-vo-luong-tho-trang-nghiem-thanh-tinh-binh-dang-giac-nhu-hoa-dich

By admin