hôm nay Ðệ tử chúng con, nhất tâm phụng trì di giáo đức. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quyết tâm trì tụng sám pháp Dược Sư, xưng tán hồng danh ngài, tu hành công đức và ngưỡng nguyện mười phương.

Tải miễn phí tại đây:

sam-phap

kinh-duocsukinhsam

02-samphapduocsu-april03-2020

By admin